ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้

About Us

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้ ได้เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2526

เริ่มจากธุรกิจขนาดเล็ก
ที่มีรถบรรทุกสิบล้อจำนวน 3 คัน
นับถึงปัจจุบันได้ขยายกิจการมีจำนวนรถบรรทุกขนส่งกว่า 40 คัน
และรถร่วมบริการกว่า100 คันในเครือ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้
บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบเบ็ดเตล็ด พัสดุภัณฑ์ สินค้าทั่วไปและแบบเหมาคัน ทั่วภาคใต้
ปัจจุบันมีสาขาให้บริการ 3 สาขา คือ กรุงเทพ พัทลุง และหาดใหญ่
สามารถรองรับการขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเตล็ด พัสดุภัณฑ์ สินค้าทั่วไป
ได้เป็นอย่างดี


นอกจากนี้ เรามี บริษัท เจอาร์อินดัสทรี จำกัด
ที่ให้บริการ ซ่อม บำรุงรักษา
และประกอบตัวถังรถบรรทุกทุกชนิด
เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ทำให้มั่นใจได้ว่า
รถบรรทุก ทุกคันของเราสามารถขนส่งสินค้า
ได้รวดเร็วทันตามต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบันการดำเนินงานของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้
ได้เน้นการให้บริการแก่ลูกค้าในการรับจัด-ส่งและกระจ่ายสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ด ฝากส่ง
และงานประเภทเหมาคัน ทั่วทุกจังหวัดทางภาคใต้
โดยกำหนดเป้าหมายการทำงานดังนี้

กำหนดเป้าหมายการให้บริการ (มาตรฐานการให้บริการ)

1. ความรวดเร็ว ในการรับ จัด-ส่งและการกระจ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามกำหนดเวลา
2. คุณภาพงาน ให้การดูแลรักษาความปลอดภัยของสินค้าและรักษาสินค้าให้คงสภาพ เสมือนสินค้าที่ออกจากโรงงาน
3. ราคาค่าขนส่ง ให้มีความเป็นธรรมกับผู้ที่มาใช้บริการ
4. ความรับผิดชอบ ต่อสินค้า และผู้มาใช้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน

1. นำวิธีการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับการทำงานในทุกๆด้าน เช่นงานหน้าร้าน (รับจัดส่ง) งานบุคลากร งานเอกสาร งานการเงิน การธนาคาร และงานบัญชี ตลอดทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งงาน การตรวจสอบ การประเมินผลที่ถูกต้องแม่นยำและการรายงานผลการดำเนินงานที่รวดเร็ว
2. การนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน และการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการแก่ลูกคาในทุกๆด้าน
3. การเพิ่มและการขยายสำนักงานสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง และทั่วถึง เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้บริษัทฯเติบโตอย่างมั่นคง และให้เป็นทางเลือกที่มากขึ้นแก่ลูกค้าของบริษัท และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการค้าอื่นๆได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ไว้วางใจ ในการจัดส่งและกระจายสินค้ากับเรามาโดยตลอด